Onze standpunten

Fractie den Haan wil dat iedereen in Nederland goed ouder kan worden en in de mogelijkheid wordt gesteld tot op hoge leeftijd volwaardig mee te kunnen blijven doen.

Op dit moment is de helft van alle volwassenen (7 miljoen mensen) in Nederland al 50 jaar of ouder en dat aantal neemt snel toe. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de randvoorwaarden geregeld zijn om in ons land goed ouder te kunnen worden.

Fractie den Haan wil de motor zijn achter het realiseren van die randvoorwaarden: op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, wonen en veiligheid.

Dat doen we vanuit de inhoud, samen met andere organisaties die zich hiervoor inzetten. Daarbij hebben we een pragmatische en oplossingsgerichte instelling: we hebben een helder doel en daar gaan we voor.

Fractie den Haan is een partij van en voor mensen: primair voor senioren, maar in verbinding met toekomstige generaties. Want ook zij moeten in Nederland goed ouder kunnen worden!

Hieronder vindt u de standpunten van Fractie den Haan zoals die zijn geformuleerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 2021. De standpunten, die leidend zijn voor de inbrengen en beslissingen van de fractie, zijn per thema ingedeeld. Door te klikken op een thema kunt u het uitvouwen.

Fractie den Haan staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. En precies dat staat op losse schroeven. De afgelopen 10 jaar hebben gepensioneerden al zo’n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar. Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen.

Waar wij voor gaan:
• Het geleden koopkrachtverlies van 20 procent door gepensioneerden dient de komende vier jaar ingehaald te worden. Binnen dat kader wil Fractie den Haan:
o Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent);
o Een dertiende maand voor AOW’ers;
o Hervatten van de indexatie van pensioenen;
o Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020.
• Na meer dan tien jaar niet indexeren en zelfs kortingen mogen de pensioenen niet opnieuw gekort worden.
• Er komt een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente.
• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen blijft altijd mogelijk.
• Een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.
• De AOW blijft welvaartsvast.
• Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven.
• AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen.
• Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.
• Er komt een structurele verhoging van het minimumloon.
• De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft gehandhaafd.
• Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.
• De kostendelersnorm zoals deze nu wordt gehanteerd wordt afgeschaft zodat deze geen belemmeringen meer oplevert voor het delen van een woning met (mantelzorg behoevende) ouders of dak- en thuisloze familieleden of vrienden.
• Het terugdraaien van discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen.
• Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund.
• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.
• Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
• Gezonde voedselproducten horen thuis in het lage btw-tarief, ongezonde producten in het hoge tarief.
• De schuldhulpverlening moet worden verbeterd. Gemeenten moeten worden gestimuleerd om te kijken naar de samenhang van werkloosheid, schulden, de (geestelijk) gezondheid en gezinssituatie. Inzet moet gericht zijn op de grootste positieve impact. Ervaringsdeskundigen worden ingezet om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep.

We beschikken in Nederland over een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg met uitstekend opgeleide professionals en een goede infrastructuur dichtbij mensen. De basis van het stelsel is een voor iedereen toegankelijke, solidaire verzekering zonder onderscheid in leeftijd of tussen zieke en gezonde mensen. Door de private uitvoering is innovatie mogelijk en worden er op talloze manieren efficiëntievoordelen behaald. Tegelijkertijd zien we nog vele verbetermogelijkheden. Ook zien we dat de kosten jaarlijks sterk stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de wens tot verbetering zoals de toepassing van nieuwe behandelmethoden, de komst van nieuwe, soms te dure geneesmiddelen, maar ook door de stijgende kosten van de vergrijzing en een te sterke productieprikkel in de bekostigingssystematiek.

Waar wij voor gaan:
• Fractie den Haan wil een maatschappelijke dialoog over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Welke zorg hoort in de basisverzekering? Wat is zinnige zorg? En hoe gaan we om met vergrijzingskosten, zeker gezien het toenemende personeelstekort? Kortom: een dialoog op houdbaarheid en duurzaamheid van onze gezondheidszorg.
• We willen goede kosten-batenanalyses over de vergoedingen vanuit de basisverzekering, gebaseerd op zinnige zorg en bewezen effectiviteit. Bijvoorbeeld tandheelkunde: een verzorgd gebit voorkomt vele andere zorgkosten. De effectiviteit kan gestoeld worden op wetenschappelijk bewijs, maar ook op ervaringen van patiënten.
• De mogelijkheid tot het aangaan van een meerjarige zorgpolis bij de zorgverzekeraar moet worden geboden zodat de verzekeraar meer kan inzetten op preventie.
• Het eigen risico wordt verlaagd naar 200 euro. In combinatie met de maatschappelijke dialoog die wordt gevoerd over de betaalbaarheid van de zorg moet gekeken worden of en hoe het eigen risico kan worden afgeschaft.
• Er moeten goede regionale afspraken komen tussen de verschillende zorgaanbieders zodat er een aaneengesloten keten ontstaat van eerstelijnszorg, zorg in de tweedelijn en ondersteuning als mensen (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) teruggaan naar huis. Dat betekent zorg voor een betere afstemming in de keten van eerstelijnszorgaanbieders samen met ziekenhuizen en zorgorganisaties. Wat Fractie den Haan betreft moeten we daarbij zoveel mogelijk ‘de zorg naar de mensen toe brengen’.
• We zien dat er steeds meer oudere mensen op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen. Mensen die daar eigenlijk niet horen. Om te zorgen dat die acute zorgvraag beter georganiseerd en gestroomlijnd wordt, is er behoefte aan een uitbreiding van eerstelijns bedden in de wijk. Hiermee kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen veel beter de acute zorg zelf opvangen, ook buiten kantoortijden.
• Met behulp van nieuwe technologieën is er veel meer zorg thuis mogelijk. Ook zou veel meer ziekenhuiszorg naar de wijk kunnen, onder meer met poliklinische consulten via de eerstelijnscentra dan wel in kleine klinieken in de wijk en ziekenhuisvervangende zorg thuis. Ook zwaardere verpleegzorg kan gewoon aan huis geleverd worden. Hierbij is het essentieel dat mantelzorgers goed betrokken blijven.
• Het werken met nieuwe technologieën moet worden gestimuleerd om de krapte op de arbeidsmarkt (deels) op te vangen.
• We vinden dat het van groot belang is dat het patiënten-/cliëntendossier toegankelijk is voor alle betrokken zorgaanbieders. Ondanks alle inzet is de inzage nog veel te beperkt, terwijl de noodzaak om relevante informatie te delen alleen maar groter wordt.
• We willen preventief stevig inzetten op versterking van drempelvrije wijkteams waarin de verschillende professies (welzijn, zorg) bij elkaar gebracht zijn. Dit moeten teams zijn die veel meer aan de voorkant hun werk doen (informatiebijeenkomsten, spreekuren, bij mensen thuis komen met adviezen) ook huisartsen kunnen hiernaar doorverwijzen. De grootste kracht is dat zij domein overstijgend werken en het vaste aanspreekpunt zijn voor mensen met een hulpvraag tot de vraag in goede banen is geleid naar een oplossing. Met name is dit van groot belang om in de zogeheten lage SES-wijken snel de echte hulpvraag boven tafel krijgen en/of mensen goed de weg wijzen naar de juiste oplossing.
• Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Zowel in het regelen van zaken als voor hun persoonlijk welzijn. Zonder gezonde mantelzorgers gaan kwetsbare mensen het niet redden om op een goede manier thuis te blijven wonen.
• Gecontracteerde zorg is het uitgangspunt. Er moet altijd ruimte blijven voor nieuwe aanbieders maar wildgroei zoals we zien bij de thuiszorg dient te worden voorkomen.
• Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties.
• De maatregelen uit het Preventieakkoord moeten verder uitgevoerd en gemonitord worden.

Patiëntenzorg
• De positie van de patiënt bij een medische misser versterken door invoering van een zorgombudsman.

Voltooid leven
• Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde.
• Fractie den Haan vindt dat euthanasie door een arts ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (voltooid leven).

Iedereen wil zelfstandig en met behoud van eigen regie oud kunnen worden in bij hem of haar passende woning. Dat is niet noodzakelijkerwijs het huis waar men nu woont. Liefst 47 procent van de ouderen vindt de eigen woning ongeschikt om oud(er) in te worden. Er is grote behoefte aan passend nieuw aanbod. Dat komt op dit moment zeer versnipperd tot stand. Terwijl de nood nu al te hoog is. Fractie den Haan wil daarom dat de Rijksoverheid de regie neemt en snel zorgt voor voldoende passende woningen voor senioren.

Waar wij voor gaan:
• Er komt een verplichte woon-leefvisie voor gemeenten met daarin een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende 20 jaar, samen met concrete bouwplannen voor zowel sociale huur, vrije sector-huur en koop in de diverse segmenten.
• Een apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening met als taak het ontwikkelen, stimuleren en het realiseren van bouwplannen.
• Prestatieafspraken worden tussen Rijksoverheid en gemeenten gemaakt en de prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties worden meer een resultaatverplichting dan een inspanningsverplichting.
• Woningbouwcorporaties moeten ruimte krijgen om o.a. om naast sociale huur ook te gaan bouwen in de lage vrije sector. Ook hebben ze samen met gemeenten een rol voor het behoud van groen en leefbaarheid in de wijken. Om de corporaties hierbij te ondersteunen dient:
o De regeling van passend toewijzen moet verruimd;
o Het geld van de verhuurderheffing wordt ingezet om problemen op de woningmarkt op te lossen. Nadrukkelijk wordt ingezet op alternatieve woonvormen (met zorg);
• De jaarlijkse huurverhogingen blijven de komende vier jaren beperkt tot de inflatieaanpassingen.
• Binnen gemeenten moet ruimte komen om meer mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om (toekomstige) mantelzorgcombinaties mogelijk te maken (kangoeroewoningen, in één pand twee verschillende woningen), mantelzorgwoningen, aanbouwen om groepswonen al dan niet in familieverband te stimuleren. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden.
• Ontheffing verlenen aan vakantiewoningen om deze permanent te gebruiken voor huidige bewoners. De ontheffing is niet overdraagbaar.

Thuis, op straat en digitaal is het belangrijk om je veilig te voelen. Steeds vaker zien we dat met name senioren doelwit zijn van onder andere woningovervallen, babbeltrucs, phishing of roofovervallen. Uit gegevens van de landelijke politie blijkt dat met name oudere mensen slachtoffer zijn van dit soort criminaliteit. Het is van groot belang dat er ingezet wordt op veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van kwetsbare mensen. Een leefbare en veilige wijk betekent inzet van de wijkagent zichtbaar in de straat. Het versterken van het politiekorps is essentieel voor het bestrijden van criminaliteit. Daarbij is het onacceptabel dat een groot deel van de onderzochte aangiften en vermeende misdrijven niet eens bij de rechter komt.
Ondanks alle maatregelen die kunnen bijdragen aan de een veilige samenleving is het belangrijk vroeg te beginnen met goede voorlichting om mensen weerbaar te maken. Fractie den Haan wil inzetten op voorlichting en weerbaarheidstrainingen voor jong & oud. Samen maken we tenslotte het verschil.

Waar wij voor gaan:
• Er komt (inkomensafhankelijke) subsidie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen.
• Politie gaat gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbare mensen.
• Er komen strengere straffen voor geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid slachtoffer worden.
• Meer wijkagenten zichtbaar op straat.
• Uitbreiding van het politiekorps en de opsporingscapaciteit.
• Geen bezuinigingen meer op de brandweer.
• Fysiek en (digitaal) verbaal geweld en agressie tegen onze hulpverleners, handhavers en politieke ambtsdrager wordt zwaarder gestraft.
• Goede toegankelijkheid van het rechtssysteem. Griffierechten gaan omlaag.
• Voorlichting om weerbaarheid kwetsbare groepen te versterken.
• Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.
• Er komt een verbod op zwaar vuurwerk voor particulieren.

Gezondheid is sterk afhankelijk van mentaal en fysiek welbevinden. Mensen hebben de grootste kans om goed ouder te worden als men op een positieve manier aan de samenleving kan blijven bijdragen. Daarom is het actief blijven en het houden van contact met anderen ook zo belangrijk.

Waar wij voor gaan:
• We willen voor ouderen met een alleen AOW en klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. Fractie den Haan pleit voor digitaliseringslessen voor niet-digivaardige mensen. Digitaal contact is vaak laagdrempeliger dan fysiek contact, zeker nu we door corona gedwongen zijn sociaal contact te beperken.
• Gemeentelijke ouderencoaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid.
• Fractie den Haan wil dat gemeenten een beleid en activiteiten ontwikkelen dat gericht is op leefbare wijken waarin sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen worden. Hier moeten financiële middelen voor vrij gemaakt worden maar ook ruimte binnen wet- en regelgeving bijvoorbeeld richting aanwezigheid van horeca.
• Investeren in zelfredzaamheid van mensen door ze de regie weer zelf terug te geven.
• Investeren in betere en flexibele ondersteuning van mantelzorgers.
• De lokale stichtingen welzijn worden belangrijker voor de leefbaarheid van de buurt en zij krijgen in periodes van verhoogde coronabesmettingen extra capaciteit en budgetruimte om te zorgen dat mensen niet alleen komen te staan. Het opbouwen van duurzaam contact, mede door het ontwikkelen van digitale vaardigheden, is de belangrijkste prioriteit. Daarnaast krijgen deze stichtingen taken rond administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid.
• Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken. Intergenerationele ontmoeting in de wijk wordt gefaciliteerd, met eetgelegenheden, beweegprogramma’s, gezamenlijk groenonderhoud, multifunctionele locaties etc.
• Het bevorderen van de acceptatie van en tolerantie ten opzichte van LHBTIQ-gemeenschap en het daarmee het verbeteren van de positie van de LHBTIQ-doelgroep.
• Fractie den Haan vindt het belangrijk dat de overheid gemakkelijk te benaderen is. Dat betekent: ook belbaar en schriftelijk en niet alleen digitaal. Ook pleit Fractie den Haan voor capaciteitsuitbreiding voor de Ombudsman, om de burger weerbaarder te maken tegen de overheid.

• Een duidelijk, rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid.
• Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mogelijk na uitspraak teruggestuurd naar het land van herkomst.
• Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op, op basis van Europees vluchtelingenbeleid.
• De opvang van asielzoekers wordt evenredig over het land verdeeld.
• Betere uniforme bewaking van de Europese buitengrenzen.
• Mensensmokkel moet strenger bestraft worden.
• Snelle doorloopprocedures waarmee vluchtelingen eerder weten waar ze aan toe zijn.

• Klimaatbeleid inrichten op de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie.
• Fractie den Haan wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. Fractie den Haan staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.
• Fractie den Haan wil volgende generaties niet belasten met oneerlijke klimaatlasten, landschapsvervuiling en verouderde technologie als gevolg van te snel uitgevoerd klimaatbeleid.
• Fractie den Haan wil de topkwaliteiten van Nederlandse vernieuwing en technologieën volledig gebruiken, zodat wij nog in deze eeuw op een moderne manier kunnen overschakelen naar een duurzame circulaire economie.
• Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet sterk verminderd worden.
• Beperking van grootschalige intensieve veehouderij; stimulering van kleinschalige kwaliteitsberdrijven.
• De Nederlandse visserij moet meer steun krijgen tegen onredelijke Europese maatregelen.
• De CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen en ingezet moet worden op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen.
• Aanwinning van nieuw land is historisch de gangbare manier waarop Nederland een tekort aan grond voor de toekomst heeft opgelost. Dat staat wat Fractie den Haan betreft nog steeds overeind.

• Fractie den Haan wil dat culturele innovatie wordt gestimuleerd.
• De publieke omroep heeft een belangrijke rol die versterkt moet worden. Met de demografische ontwikkeling en het feit dat ouderen nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk hebben en op heel hoge leeftijd meer aan huis gebonden zijn, moet er extra geld komen voor een televisiezender gericht op de oudere doelgroep. Ook moeten de lokale omroepen extra ondersteund worden.
• Het reclamebeleid (STER) moet worden aangepast om deze initiatieven te financieren.
• Er moeten, zoals ook in het buitenland, overdag (middagmagazine) meer nieuwsvoorzieningen komen.
• Kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen moeten geholpen worden door meer productieopdrachten voor de publieke omroep.
• Naast team- en ook individuele sporten evenals (kaart)spelen moeten televisie (doelkanalen) en internet individuele online deze activiteiten verder mogelijk maken.
• Fractie den Haan wil meer geld en middelen voor internetpolitie die fraude en oplichting opspoort. Internetmisdaden worden strenger bestraft.
• Fractie den Haan is tegen strafexpedities tegen historische standbeelden. Niet alleen heldendaden en overwinningen maar ook uitbuiting en slavernij worden daarbij vermeld. Dit draagt bij aan een evenwichtige geschiedenisbewustwording met in achtneming van de mores van de tijd waarbinnen de gebeurtenissen zich afspeelden.
• Kunst- en cultuurinstellingen moeten worden gestimuleerd om meer voorstellingen overdag te programmeren.
• Overheden en bedrijven moeten oog blijven houden voor mensen die niet digivaardig zijn.

• Er komt een kiesdrempel van 3 procent om te grote versnippering tegen te gaan.
• Bevoegdheden gaan naar het Rijk en/of grote centrumgemeenten.
• Ook in Nederland worden burgemeesters voortaan gekozen.
• Gemeenteraadverkiezingen dienen over de lokale politiek te gaan en niet overheerst te worden door de landelijke politici. Daarom worden de gemeenteraadsverkiezingen in alfabetische volgorde op 26 verschillende woensdagen gehouden.
• Het wordt mogelijk in andere en goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen (paspoorten, rijbewijzen) om hoge tarieven in de eigen gemeente te mijden.
• Om het wegennet in Zeeland gelijk te schakelen met het landelijk wegennet wordt de tolheffing voor het gebruik van de Westerscheldetunnel afgeschaft.
• De komende vier jaar worden op lokale- en provinciale belastingen maximaal de inflatiecorrectie toegepast. Hierdoor moet voorkomen worden dat burgers koopkracht inleveren.
• Fractie den Haan wil dat bij de waterzuiveringsbelasting het daadwerkelijke waterverbruik of het feitelijk aantal personen in het huishouden als uitgangspunt wordt genomen. Dit is niet alleen eerlijker, het motiveert ook tot zuinig gebruik van drinkwater.
• Waterschappen krijgen door wijziging van de Waterwet de ruimte om kerntaken uit te breiden richting commerciële activiteiten voor het opwekken van eigen energie, verkopen van overschot en grondstoffen en dergelijke uit het rioolwater te halen en te verkopen.

• Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
• Terugkeer van de basisbeurs.
• De positie en de beloning van leraren basis- en voortgezet onderwijs moeten worden versterkt.
• Onderwijs wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden.
• Het beroepsonderwijs moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen.
• Samenwerking tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven moet geïntensiveerd worden.
• De Nederlandse taal wordt o.a. via het onderwijs gestimuleerd voor alle Nederlanders en degenen die dat willen worden.
• De maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs wordt losgelaten.
• Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) moet overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn.
• Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is vavo direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.
• Het beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs moet flink omhoog.
• Ingezet moet worden op levenslang leren en ontwikkelen.
• De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven.

• Geen uitbreiding met nieuwe landen. Fractie den Haan is voor kritisch lidmaatschap en wil daarbij een sterke, stabiele Europese Unie.
• Lidstaten die zich niet aan de spelregels houden, krijgen als ultieme sanctie: uitsluiting uit de EU bij voortdurend overtreden van de Europese regels en afspraken.
• Fractie den Haan wil niet dat Nederland opdraait voor het slechte economische beleid van andere eurolanden.
• Een krachtige Europese Unie die de kerntaken goed coördineert tussen lidstaten, heeft niet steeds meer geld nodig voor eigen beleid.
• De standaardpraktijk van het doorschuiven van de rekening van extra EU uitgaven naar hogere afdrachten voor de lidstaten moet worden beëindigd.
• De verspilling in de EU moet voortvarend worden aangepakt. Geen verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg meer, een forse vermindering van het aantal zetels in het Europees parlement en een gepaste versobering van de goudgerande arbeidsvoorwaarden. Uitgaven aan niet-kerntaken kunnen worden gereduceerd (of) afgebouwd.

• Internationale samenwerking is voor Nederland van groot belang. De NAVO blijft de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
• Betere afstemming en méér taakspecialisatie binnen Europese krijgsmachten is een belangrijk strategisch doel maar een ‘EU-leger’ is wat Fractie den Haan betreft niet aan de orde.
• Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning. De subsidie van de Rijksoverheid t.b.v. activiteiten van en voor veteranen blijft op peil.

• Nederland handhaaft de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking op het huidige niveau.
• Nederland geeft geen geld aan misdadige, corrupte regimes die mensenrechten schenden of terrorisme steunen en ook niet aan landen, organisaties of bedrijven die betrokken zijn bij geweldsconflicten.
• Internationale samenwerking en afstemming bij noodhulp is vereist. De effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid moet omhoog om de uitgaven te kunnen blijven rechtvaardigen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

    Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.